Skip to content

ကိေလသာပယ္ပုံမွာ—-

July 20, 2009

ဦးဝိဇယ—ခႏၶာကုိ သက္သာေအာင္ထား စိတ္ကုိလြတ္လြတ္လပ္လပ္ထားၿပီးလုိခ်င္ ျဖစ္ခ်င္ ရခ်င္မႈမ်ားေပၚခြင့္မရေအာင္ ပ်က္ေနတယ္လုိ႔ ေအးေအးေဆးေဆး ရြတ္ခုိင္းျခင္းျဖစ္ပါတယ္ဘုရား။

ပ်က္ေနတယ္-ဟုစိတ္ေရာ ႏႈတ္ေရာ ရြတ္ႏုိင္ရင္ အာရုံကုိ အဟုတ္ထင္ၿပီး ေက်နပ္ျခင္း မေက်နပ္ျခင္းအစြဲေတြ နည္းသြားမယ္။ ပ်က္ေနတယ္ ဟူေသာ အနိစၥ သေဘာကုိသိႏုိင္ေသာသတိ၊ဝီရိယဉာဏ္ေတြလည္း ျဖစ္လာမယ္။

အႏုပႆီ ဝိဟရတိ= အဖန္ဖန္ရႈေန=ဟူေသာအဓိပၸါယ္မွာ -အာရုံကုိ မွီ ၿပီး သိၿပီးပ်က္ျခင္းသေဘာရွိ ေသာစိတ္ေတြဟာ စကၠန္႔မျခား တဆက္တည္းျဖစ္ပ်က္ေနပါတယ္။ သံသရာတစ္ေလွ်ာက္လုံး သိပ်က္ေနေသာစိတ္အစဥ္မွာ အာရုံေတြကု္ အဟုတ္ထင္ၿပီး ေက်နပ္ျခင္းမေက်နပ္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ (လုိခ်င္တယ္၊ရခ်င္တယ္၊ျဖစ္ခ်င္တယ္) ဟုကိေလသာမ်ားက အၿမဲတမ္းရြတ္သိေနၾကပါတယ္။ပြားမ်ားေနၾကပါတယ္။ စိတ္မွာျပည့္ရုံမက ကာယကံ ဝစီကံေတြပါ ျပည့္လွ်ံေနၾကပါတယ္။

ထုိကိေလသာမ်ား၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာ အနိစၥ သညာ -ပ်က္ေနတယ္- ဆုိတာကုိ ထုိကိေလသာမ်ားက (လုိခ်င္တယ္၊ျဖစ္ခ်င္တယ္၊ရခ်င္တယ္) ဟုျဖစ္ခြင့္မရေအာင္ ဆက္တုိက္ရြတ္ပြားရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။စိတ္ထဲမွာ (လုိခ်င္တယ္၊ျဖစ္ခ်င္တယ္၊ရခ်င္တယ္) ဟုရြတ္ေသာ ကိေလသာေတြအလြန္ထူထပ္ပြားမ်ား ျပည့္လွ်ံေနေလေသာေၾကာင့္ စိတ္၏ သိပ်က္-သေဘာပင္ေပ်ာက္ကြယ္ေနပါတယ္။

ေလာကသေဘာမ်ဳိးစုံကုိ ဖုံးကြယ္ထားေသာ အထင္မ်ားကုိ ပယ္ႏုိင္ၿပီး ေလာကသေဘာမ်ဳိးစုံကုိ အမွန္အတုိင္း သိတတ္ေသာအျမင္မ်ားျပည့္စုံေစရန္ အဖန္ဖန္ အထပ္ ထပ္ ရႈရ၊မွတ္ရ၊ရြတ္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ကိေလသာပယ္ပုံမွာ—- ဥပမာအားျဖင့္ ေရပုံးထဲကုိ ေရအျပည့္ထည့္ထားၿပီး ထုိေရပုံးထဲကုိ သဲေတြထည့္မယ္ဆုိရင္ ေရပုံးထဲဝင္သေလာက္ေရေတြလွ်ံထြက္ သြားလိမ့္မယ္။ပုံးႏွင့္အျပည့္သဲေတြ ထည့္လုိက္လွ်င္ ေရအားလုံးထြက္ၿပီး သဲပဲက်န္ေတာ့မယ္။ထုိသဲထဲမွာ အစုိဓာတ္ေလာက္ပဲရွိေန လိမ့္မယ္။

ထုိ႔အတူ-သိပ်က္သေဘာရွိေသာ စိတ္အစဥ္က ေရပုံးနဲ႔တူပါတယ္။ စိတ္အစဥ္မွာ ရွိေသာ အဟုတ္ထင္ထင္ျခင္း။ ေက်နပ္ျခင္း၊မေက်နပ္ျခင္း လုိခ်င္ ျဖစ္ခ်င္ရခ်င္ျခင္း ကိေလသာေတြက ပုံးထဲကေရေတြနဲ႔ တူပါတယ္။ပ်က္ေနတယ္-လုိ႔ရြတ္ျခင္းက ကိေလသာေတြထြက္သြား ေအာင္သဲထည့္တာနဲ႔တူပါတယ္။

ပ်က္ေနတယ္-လုိ႔ရြတ္ပြားလုိ႔ေကာင္းတဲ့တရားေတြ ျပည့္စုံၿပီး ရဟႏၱာ ျဖစ္တာကေတာ့ ေရပုံးထဲက သဲထဲမွာ အစုိဓာတ္က်န္ေနျခင္းနဲ႔တူပါတယ္။

အရွင္ဘုရား ေတြ႔ထားတဲ့တရားဟာ သတိပ႒ာန္ေလးမ်ဳိးပါဝင္ပုံကေတာ့—အရွင္ဘုရား-ပ်က္ေနတယ္ ဟုရြတ္ရင္း ကုိယ့္ကုိကုိ သိေနခ်ိန္မွာ -မၿငိမ္မသက္ေဖာက္ျပန္ၿပီး ပ်က္တဲ့သေဘာကုိသိရင္ ကာယာႏုပႆနာလုိ႔ေခၚပါတယ္။

ခံစားၿပီး ပ်က္တဲ့သေဘာကုိသိေနရင္ ေဝဒနာႏုပႆနာလုိ႔ေခၚပါတယ္။တရားေလာက မွာေျပာဆုိေနၾကေသာရုပ္၊နာမ္ (၂)ပါး၊ခႏၶာ(၅)ပါး၊ အာယာတန(၁၂)ပါး၊ ဓာတ္(၁၈)ပါး၊ ဓာတ္ႀကီး(၄)ပါး၊မဂၢင္(၈)ပါး–စေသာတရားမ်ားအားလုံးအက်ဳံးဝင္သြားပါတယ္ဘုရား။

အခုရွင္းျပျခင္းဟာ မဧာသတိပ႒ာနသုတ္၊ဥေဒၵသ ကုိတည္ၿပီးရွင္းျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။နိေဒၵသပါဠိေတာ္မ်ား အားလုံးသည္လည္းယခုရွင္းျပခ်က္ထဲကုိအားလုံးသေဘာအားျဖင့္ ပါဝင္သြားပါတယ္။ဥေဒၵသႏွင့္ နိေဒၵသ မွ သေဘာတူၿပီး အက်ဥ္းအက်ယ္အားျဖင့္သာျခားနားပါတယ္ဘုရား။

တရားအားထုတ္ရာမွာ (၂)ပုိင္းရွိပါတယ္။ လုိခ်င္၊ျဖစ္ခ်င္၊ရခ်င္မႈ ျငိမ္းျခင္းသမာဓိ၊ကုိယ့္ကုိကုိသိျခင္း သတိပ႒ာန္အပုိင္းႏွင့္ကုိယ္သိေသာ သိစရာမ်ားကုိ ဘာမွမဟုတ္ေၾကာင္းသိျခင္းသတိ ပညာပုိင္း (၂)ပါးရွိပါတယ္။

အရွင္ဘုရားအေနႏွင့္ ပထမ တစ္ပုိင္းကုိနားလည္သေဘာေပါက္ပါၿပီဘုရား။မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ နိေဒၵသ မွာလည္း ပထမပုိင္း ကုိနည္းမ်ဳိးစုံ ျဖင့္ခ်ဲ႔ဲျပၿပီး ၊ဒုတိယပုိင္းကုိေတာ့ ဣတိ အဇၥ် တံဝါကာေယ စသည္ျဖင့္ ပုံတူေဟာထားပါတယ္ဘုရား။

ဓမၼဓရ—-သည္ေလာက္ရွင္းျပတာကုိပဲ တပည့္ေတာ္ ေက်းဇူးဆပ္လုိ႔ မကုန္ႏုိင္ေတာ့ပါဘူးဘုရား။(တရားအားထုတ္တယ္)ဆုိၿပီး ကုိယ္ထင္ရာ လုပ္ခဲ့တာေတြကုိေတြးၿပီး သံေဝဂရမိပါတယ္။ တပည့္ေတာ္ရဲ႔ အသိဉာဏ္ပြင့္လင္းခြင့္ရလုိ႔လည္း ကံေကာင္းတယ္လုိ႔ခံစားမိပါတယ္။

အသိဉာဏ္ျဖင့္ဖြင့္ထားေသာႏွလုံးသားျဖင့္ တရားကုိရွာသင့္ပါတယ္။(ကုိယ္ေမြးတဲ့ေမ်ာက္၊ကုိယ့္ျပန္ေျခာက္) ဆုိတာလုိ ကုိယ္အားထုတ္ထားတဲ့ ဆင္းရဲလြတ္ေၾကာင္းတရားက ဆင္းရဲမ်ဳိးစုံ အေပးခံခဲ့ရပါတယ္။ ဘဝရပ္တည္ရာကုိ လုံးဝမရခဲ့ပါဘူး။ တရားမွာလည္းေတြ႔ခ်င္၊သိခ်င္၊ရခ်င္ တာေတြကသာလႊမ္းမုိး ၿပီး သမုဒယ ျဖစ္လုိက္၊ဒုကၡျဖစ္လုိက္နွင့္ သံသရာလည္ခဲ့ပါတယ္။

တပည့္ေတာ္ (ပ်က္ေနတယ္)လုိ႔ရြတ္ရင္း ကုိယ့္ကုိကုိ သတိထားတတ္တဲ့ သတိပ႒ာန္ကေတာ့ျဖစ္ပါၿပီဘုရား။ သတိပညာပုိင္းကုိ ဘယ္လုိဆက္ရအုံး မယ္ဆုိတာကုိ ညႊန္ၾကားေတာ္မူပါဘုရား။

ဦးဝိဇယ—– သတိပညာပုိင္းကုိ ပီျပင္စြာျဖစ္လုိလွ်င္ သတိပ႒ာန္ကုိ ႀကဳိးႀကဳိးစားစားလုပ္ၿပီး (၃၁)ဘုံ မွာရွိတဲ့ တရားအားလုံး၏ မူလဓမၼ (ေခၚ) မူလပ်က္ သုညတရားကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျဖစ္ေအာင္ စိစစ္ေဝဖန္ရမယ္ဘုရား။ မိမိ အသိဉာဏ္ထဲမွာ ရွင္းသည္ အထိသေဘာေပါက္ေအာင္ေလ့လာရမယ္ဘုရား။ အေၾကာင္းအက်ိဳးတရား။ ပညတ္၊ပရမတ္တရား၊ နည္းေလးပါးစေသာတရားမ်ားကုိ အသိဉာဏ္မ်ားမ်ားသုံးကာ ေလ့လာရမယ္ဘုရား။ တရားေပၚမွာ အသိဉာဏ္ရွင္းၿပီး အထင္သမားဘဝမွ အျမင္သမားဘဝ ေရာက္ေအာင္ စိစစ္ျခင္း၊ ေဝဖန္ျခင္း၊ စဥ္းစားျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရမယ္ဘုရား။

ေနာက္ အခန္မွာ မူလဓမၼသုညတ တရားကုိ ဆက္ေဆြးေႏြးပါမယ္ဘုရား။

3 Comments
 1. ဒီဆုိက္ေလးကုိ ေတြ႔ေတာ့ အရမ္းအားတက္မိပါတယ္။ ကိေလသာပယ္ပုံ ဆုိတဲ့ေခါင္းစဥ္ကုိဖတ္ရေတာ့
  ပုိသေဘာေတြ႔မိပါတယ္။ဆရာသမားေၿပာတဲ့စကားေလးကုိလည္း မွ်ေ၀ခ်င္ပါတယ္။
  ၁။ တကယ္ရွိတဲ့ ပညတ္နဲ့ အစားထုိးေပးမွ အခ်ိန္တုိင္းၿဖစ္ေနတဲ့ သမုဒယ နည္းမယ္။
  ဥပမာ တကယ္ရွိတာ စိတ္ ေစတစိတ္ ရုပ္။ သူတုိ့သေဘာက တရစပ္ ပ်က္စီးတဲ့သေဘာ
  ဒါတကယ္ရွိတဲ့ ပရမတ္တရား ဒါကုိ ပညတ္စကားတင္ေပးမယ္ဆုိရင္ ေဖာက္ ၿပန္တဲ့ သေဘာပဲရွိတယ္ေပါ့။
  ဒီလုိဆင္ ၿခင္ေပးရမယ္။ ဘယ္ထိေအာင္ ဆင္ ၿခင္ရမလဲဆုိ၇င္ ဒီသေဘာကုိ ကုိယ္ပုိင္လက္ခံတဲ့အထိေပါ့။
  ၂။ ပ်က္စီးတဲ့သေဘာ(တနည္း)အနိစၥ ပဲလုိ့ ဆင္ၿခင္တဲ့အခါ မွာလည္း ကုိယ္အာရုံ ၿပုလုိ့ သိလုိက္တဲ့
  တစ္ခုခုကုိ အနိစၥ လုိ့ မလုပ္ရဘူး။လုပ္ရင္ ဒါမွအနိစၥၿဖစ္ၿပီး က်န္တာမဟုတ္သလုိၿဖစ္ေနမယ္။
  တကယ္ ပညာနဲ့ သိထားရမွာက တစ္ခုခုအနိစၥ မဟုတ္ဘူး။ တကယ္ရွိေနတာက တရစပ္ အနိစၥ ခ်ည္းပဲ။
  ၃။ေနာက္တစ္ဆင့္က အဲလုိ ပ်က္စိးတဲ့သေဘာပဲ လုိ့ သိတဲ့စိတ္ကုိယ္တုိင္က ပ်က္စီးတဲ့သေဘာ
  ဘာမွမဟုတ္တဲ့သေဘာကုိ သိရမယ္တဲ့။

 2. muladhamma permalink

  အခုလုိမွ်ေဝေပးတာေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ကုိေထြးေရ..။ ဆရာေတာ္ရဲ႔ က်င့္စဥ္က ဘာမွမဟုတ္တာပဲရွိတယ္၊ဘာမွမရွိတာပဲဟုတ္တယ္-ျဖစ္ပါတယ္။
  ေနာက္လည္းေဝဖန္အၾကံျပဳေပးပါရန္ ေတာင္းဆုိပါတယ္။
  သစၥာအလင္း

 3. ထက္စု permalink

  ပ်က္ေနတယ္လို႔ ရြတ္ေနရင္ ဘာမွ မစဥ္းစားမိေတာ႔ဘူး..
  မိမိကိုယ္မိမိ ရွိမွန္းပါ သိထားေတာ႔ သမာဓိလည္း တည္သြားတယ္.
  တခါတခါ အခ်ိန္ကုန္မွန္းေတာင္ မသိေတာ႔ဘူး..
  သိပ္ေကာင္းတယ္ အမေရ..
  ေတြးေနရင္း ဘဝေျပာင္းတာပါ လြတ္ထြက္သြားေတာ႔႔တယ္.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: