Skip to content

ကုသုိလ္ အကုသုိလ္ ခြဲဘုိ႔ရာ (ရသ)

May 5, 2009

ကၽြန္မရဲ႔ ဓမၼမိတ္ေဆြ မိသားစု ျဖစ္ေသာ ဦးေက်ာ္မင္း၊ေဒၚဝင္းႏြဲ႔ ႏြဲ႔ေဖ တုိ႔ လက္ေဆာင္ေပးေသာ တရား စီဒီ မ်ား ကုိ နာ ယူ ရင္းျဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မူလဓမၼ ဆရာေတာ္ ဦးဝိဇယ ၏ တရားမ်ား ကုိ ၾကည္ညဳိခြင့္၊ ခံယူက်င့္သုံးခြင့္ ရရွိခဲ့ပါတယ္..။

ဆရာေတာ္ က အမရပူရ ဗားကရာေက်ာင္းတုိက္ အတြင္းသီတင္းသုံး ေတာ္ မူပါတယ္..။ ဖူးေတြ႔ ခြင့္ ႀကဳံခ်ိန္တြင္ ဆရာေတာ္ ဘုရားက ကၽြန္မ အား(မသိသေရြ႔ ဒုကၡေတြ႔မည္ )၊ (တည့္တည့္ ေတြးပါ၊ ထည့္ထည့္ မေတြးပါနဲ႔၊) တရားေတာ္ ၂အုပ္ ေပး ခဲ့ပါသည္။စာအုပ္ ေရွ႔စာ မ်က္ ႏွာ မွာ (ဘာမွ မဟုတ္တာ ပဲရွိတယ္၊ ဘာ မွ မရွိတာ ပဲ ဟုတ္တယ္) လုိ႔ ဆရာေတာ္ ဘုရားက လက္ ေရးနဲ႔ေရးေပးလုိက္ပါတယ္..။

အမွန္တရားကုိ တကယ္ အလုိရွိၿပီး အမွန္တရားကုိ ရွာေဖြ ဆည္းပူးေနၾကေသာ သူေတာ္ ေကာင္းမ်ားကုိ ေတြ႔ဘူးပါတယ္တဲ့..။ ႏွစ္ေတြလေတြ ၾကာေသာ္ လည္း စစ္မွန္ေသာ လြတ္ေျမာက္ မႈကုိ မရပဲ မဂၢင္ အတု ကုိ မဂၢင္ အစစ္ ထင္ ကာ ကုိယ္ ထင္ ရာ ပုံေဖာ ္ၿပီး အစြဲ ဝင္ ကာ ေပ်ာ္ရႊင္ ၾကတာ ကုိ လည္းေတြ႔ ဘူးပါတယ္ တဲ့..။အမွန္ကုိ မသိေသးသမွ် အမွားေပၚမွာ ပင္ အမွန္ထင္ကာ ေပ်ာ္ရႊင္တတ္ေသာ ေၾကာင့္ ဘယ္ သူ႔ကုိ မွ အျပစ္တင္ ေျပာဆုိေနစရာ မလုိပါဘူး၊ ကုိယ္ တုိင္သာ မွန္ သထက္ မွန္ေအာင္ ႀကဳိးစားဘုိ႔ ကၽြန္မ အားဆုံးမ လုိက္ပါတယ္..။


အခုေရးသားမွ်ေဝေနတာ ေတြကုိ ျပန္ၿပီး စုစည္းရလ်င္..ထည့္ထည့္ေတြးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာ မည့္ မိစၦာ ဒိ႒ိ ကုိ ေရွာင္က်ဥ္ ၿပီး ၊ တည့္တည့္ ေတြးျခင္းျဖင့္ သမၼာဒိ႒ိ အျမင္မွန္ ကုိ ျဖစ္ေစပါတယ္..သမၼာဒိ႒ိ ၅မ်ဳိးကုိ ေရွ႔ မွာေ ဖၚျပခဲ့ပါတယ္..။ ပထမဆုံးေသာ သမၼာ ဒိ႒ိ ျဖစ္တဲ့ ကမၼ သကတ သမၼာဒိ႒ိ ျဖစ္ဘုိ႔ရာ မွာ ကၽြန္မတုိ႔ ကုသုိလ္ အကုသုိလ္ ကုိ နားလည္ရပါလိမ့္မယ္..။ ကုသုိလ္၊အကုသုိလ္ ကုိ ခဲြ ျခားႏုိင္ဘုိ႔ရာ..လကၡဏ၊ရသ၊ပစၥဳပ႒ာန္၊ ပဒ႒ာန္ အခ်က္ ေလးခ်က္ နဲ႔ စိစစ္ရပါမယ္.. ပထမ အခ်က္ ျဖစ္တဲ့ လကၡဏာ ကုိ ေဖာ ္ျပခဲ့ ၿပီး ျဖစ္လုိ႔ အခု Post မွာ ဒုတိယ အခ်က္ ျဖစ္တဲ့ ရသ ကုိ ေျပာ ျပပါမယ္..။


ရသ ဟူသည္ မွာ အလုပ္ ကိစၥ ကုိ ရသ လုိ႔ ေခၚပါတယ္..။လူဆုိးလူေကာင္းခြဲျခားရာ မွာ ထုိလူလုပ္ေနေသာ အလုပ္ ကိစၥ ကုိ ၾကည့္ ၿပီး လူဆုိးလူေကာင္း ခြဲ သကဲ့သုိ႔၊ ကုသုိလ္ အကုသုိလ္ တုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈ၊ အလုပ္ ကိစၥ ကုိ ၾကည့္ၿပီး ဤ ကားကုသုိလ္၊ ဤ ကားအကုသုိလ္ လုိ႔ ခြဲျခား သိႏုိင္ ျခင္းကုိ ရသလုိ႔ေခၚပါတယ္..။


အကုသုိလ္ ၏ အလုပ္ ကိစၥ ရသမွာ ( ကုသလ ပဋိပကၡ ရသံ = ကုသုိလ္ တရားကုိဆန္႔က်င္ဘက္ ျပဳျခင္းအလုပ္ ကိစၥ ရွိ၏) ဟုဆုိ သည့္အတုိင္း စြန္႔လႊတ္ေသာ စိတ္ထားျဖင့္ ခ်မ္းသာ စြာ ကာယကံ ဝစီကံ၊ မေနာကံ အလုပ္ မ်ားကုိ လုပ္မရေအာင္စြဲလန္းေသာ စိတ္ထားျဖင့္ ဆင္းရဲစြာ ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မေနာကံ အလုပ္ မ်ားကုိ လုပ္ ၿပီးကုသုိလ္ကုိ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျပဳလုပ္ျခင္း ကုိ အကုသုိလ္၏ အလုပ္ ကိစၥ ရသ လုိ႔ေခၚပါတယ္ ။


ကုသုိလ္ ၏ အလုပ္ ကိစၥ ရသမွာ ( အကုသလ ဝိဒၶံ သန ရသံ = အကုသုိလ္ တရားမ်ားကုိ ဖ်က္စီးျခင္း ကိစၥ ရွိ၏) ဟုဆုိ သည့္အတုိင္း စြဲလန္း ေသာ စိတ္ထားျဖင့္ ဆင္းရဲ စြာ ကာယကံ ဝစီကံ၊ မေနာကံ အလုပ္ မ်ားကုိ လုပ္မရေအာင္ စြန္႔လႊတ္ေသာ စိတ္ထားျဖင့္ ခ်မ္းသာစြာ ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မေနာကံ အလုပ္ မ်ားကုိ လုပ္ ၿပီး အကုသုိလ္ တရားမ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးျခင္း ၊ ျပဳလုပ္ျခင္း ကုိ ကုသုိလ္၏ အလုပ္ ကိစၥ ရသ လုိ႔ေခၚပါတယ္ ။


ကုသုိလ္၏ အလုပ္ ကိစၥ ကုိ ၂-မ်ဳိးခြဲရမယ္။ေလာကီကုသုိလ္ တရားသည္ အကုသုိလ္၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ ပဋိပကၡ ကိစၥ သာ ရွိပါတယ္။မဂ္ကုသုိလ္ကေတာ့ အကုသုိလ္တရားကုိ ဖ်က္ဆီးျခင္း ဝိဒၶံသန ကိစၥ ရွိပါတယ္…။


မဂ္ျဖင့္ပယ္ အပ္ေသာ အကုသုိလ္ တရားမ်ားသည္ ေနာင္ လုံးဝ မျဖစ္ႏုိင္ေသာ ေၾကာင့္ ဖ်က္ဆီးတယ္ လုိ႔ ဆုိ ပါတယ္..။ေလာကီ ကုသုိလ္က ပယ္ အပ္ေသာ အကုသုိလ္ကေတာ့ ကုသုိလ္အားေကာင္းေသာ အခ်ိန္မွာ ျဖစ္ခြင့္ မရပဲ ကုသုိလ္အးနည္းခ်ိန္မွာ တစ္ဖန္ျဖစ္ခြင့္ ရွိေနပါေသးတယ္။


ထုိ႔ေၾကာင့္ ေလာကီ ကုသုိလ္၏ ကိစၥ သည္ ဆန္႔က်င္ဘက္ မွ်သာ ျဖစ္ၿပီး ဖ်က္ဆီးျခင္း အလုပ္ ကုိ လုံးဝ မလုပ္ ႏုိင္ပါဘူး။( အကုသလဝိဒၶံ သနရသံ) လုိ႔ဆုိ ျခင္းမွာ မဂ္ကုသုိလ္ ကုိသာ တုိက္ ရုိက္ ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္..။

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: